نبشی برای اتصال ووصل کرئن ستون ها وپل ها ویاحتی  تیر اهن هاو............ کاربر دارد. نبشی ها درواقعا از مهمترین پروفیل های ساختمان می باشند و لازم به ذکر است که دربعضی از سازه ها مانند سازه های مربوط به اسانسور  از نبشی های خرده شده استفاده می شودکه معمولا به انها نبشی لقمه گفته مشود. دراینجا باید بدانید که نبشی ها به 2 صورت تولید می شوند1- نبشی فابریک = که معمولا از اول تولید به شکل نبشی تولید می شود.نبشی پرسی= یک نوع نبشی است که از اول به شکل یک تکیه ورقه است که از وسط عرض ورق با کمک دستگاه خم میشود وبه فرم نبشی در می اید   درکل باید بدانید که نبشی ها را با 2 ویزگی میتوان شناخت= 1- ضخامت نبشی ها و اندازه بال های  نیشی