معاون آموزشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: هنوز در خصوص مصوبه فوق به جمع‌بندی کامل نرسیده‌ایم و در حال بررسی هستیم،‌ اما به طور کلی وزارت علوم از توانمندی‌های نخبگان ایرانی مشغول در خارج از کشور حمایت می‌کند.

دکتر شریعتی در پایان استفاده از توانمندی ایرانیان مقیم خارج از کشور و برقرار تعامل علمی با این افراد را یکی از مهم‌ترین پارامترهای دستیابی به اقتصاد مقاومتی در دانشگاه‌ها دانست و تاکید کرد: بر اساس یکی از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی، دانشگاه‌های کشور باید بتوانند به تراز جهانی برسند و این موارد به دانشگاه‌های ضعیف نیز ابلاغ شده است. بنابراین یکی از پارامترهای مهم تاثیرگذار برای دستیابی به این رتبه، این است که دانشگاه‌ها بتوانند با ایرانیان خارج از کشور ارتباط بگیرند. البته این ارتباط لزوما به معنای بازگشت کامل آن‌ها به داخل کشور نیست، بلکه منظور این است که دانشگاه‌ها با این نخبگان تعامل علمی برقرار کنند و برای این منظور نیز شاخص‌های تشویقی از سوی وزارت علوم در نظر گرفته شده است.