کاربرد پالت چیست؟

استفاده از پالت بجای سطح از حجم انبار

کاربرد پالت که نوعی حمل ونقل  مکانیکی است موجب کاهش حادثه در کار است و موجب ایمنی کارگران هنگام کارناشی از حمل ونقل کالاهاست.

باعث کاهش هزینه به مقدار45تا50 درصدمیشود

باعث ذخیره سازی اسان و محاسبه  اسان کالاهای ذخیره شده در انبار می شود

میزان خسارت های وارد شده به کالاهارا کاهش میدهد

انواع واقسام کالاها

پالت از جنس چوپ

پالت از جنس فلز

 پالت از جنس پلاستیک

پالت از جنس چوب اما پیش فشرده

* نکته درواقعا نقش پالتهابرای چیدن و جایگزین کردن کالاها در قفسه ها که شامل قفسه های انباری .قفسه های انباری صنعتی. قفسه راک  و .... است در حقیقت نقش پالت در سهل و میسر شدن چیدن اجناس است

***شرکت تک قفسه با سایقه بیش از ده سال افتخار خدمات رسانی به خیلی از مشتریان عزیز است و دارای خدماتی نظیر= قفسه های فروشگاهی . قفسه جدید فروش گاهی. قفسه انباری .قفسه راک.  قفسه پیچ ومهره ای . چرخ خرید فروشگاهی . سبد فرو شگاه و..... می باشد