1. آلیاژ مرغوب
2. ضخامت ورق استاندارد
3. ستون، براکت، و ساپورت مقاوم
4. رنگ                                                                                                                                                                                                نکته مهم راجب رنگ این است که باید حتما با دیزاین محیط اطراف قفسه تطابق داشته باشد