یکی از روش های  محافظت از زنگ خوردگی گالوانیک است.که توسط پوشاندن فلز روی انجام میشود.وفلزاصلی محافظت می شوداین روش در واقع کمک شایانی به اقتصاد می کند. میزان ضخامت روی برورق ها متفاوت است درواقع  ازنظر شکل ظاهری  ورق های  گالوانیزه به 3 مدل یا قسمت تقسیم میشوند.که شامل=ورق گالوانیزه بدون گل.ورق گالوانیزه گل ریز. و ورق گالوانیزه گل درشت تقسیم میشود که تفاوت انها درشکل گیری کریستال /گل/ یا همان گالوانیزه بر روی ورق است که درشکل گرفتن کریستال متفاوت است.                                                                                                                            . کاربرد  گالوانیزه معمولا درمواردی است که ورق درمعرض رطوبت وخطر زنگ زدگی است . ورق گالوانیزه از ضخامت ۰/۱۸ میل تا ۶ میل در بازار موجود می باشد.