ورق های  روغنی نام ساده وعام پسند ورق هایی است که باتکنولوژی  نورد سرد بدست می ایند.که در این پروسه ورق هایی باقطر بالا به واسطه  نورد به قطر و ضخامت  پایین تر مبدل م شود. ورق های روغنی  بطور کلی بطور استاندارد از قطر 30صدم میلی متر  ای 3 میلی متر درست میشوند

ورق های روغنی  که در بازار  پر مصرف ترند از شرکتهای مطرحی تولید   میشوند این ورق ها  در ورق هایی که ظاهر وشکل جسم رانشان می دهد استفاده میشود.ورق های روغنی باتوجه به الیا ژعملیات  حرارتی  که  روی ان انجام مشود به چند گروه تقیسم میشود.

1- ورق معمولی

2- نیمه کشش

3- ورق کشش

 باید توجه داشت   که ورقهای  روغنی نورد سرد  وزن استاندارد دارند که تقریبا با اهن معمولی برابر است