ه گزارش سرپوش، این دیدار با تساوی ۱ بر یک به پایان رسید اما عملکرد خوب بازیکنان تیم ملی و سیو فوق العاده علیرضا بیرانوند در مقابل ضربه پنالتی رونالدو، باعث خشنودی مردم به خصوص هنرمندان کشورمان شد.

 

بسیاری از هنرمندان در حمایت از تیم ملی، پست هایی را به اشتراک گذاشتند.

ه گزارش سرپوش، این دیدار با تساوی ۱ بر یک به پایان رسید اما عملکرد خوب بازیکنان تیم ملی و سیو فوق العاده علیرضا بیرانوند در مقابل ضربه پنالتی رونالدو، باعث خشنودی مردم به خصوص هنرمندان کشورمان شد.

 

بسیاری از هنرمندان در حمایت از تیم ملی، پست هایی را به اشتراک گذاشتند.

ه گزارش سرپوش، این دیدار با تساوی ۱ بر یک به پایان رسید اما عملکرد خوب بازیکنان تیم ملی و سیو فوق العاده علیرضا بیرانوند در مقابل ضربه پنالتی رونالدو، باعث خشنودی مردم به خصوص هنرمندان کشورمان شد.

 

بسیاری از هنرمندان در حمایت از تیم ملی، پست هایی را به اشتراک گذاشتند.

ه گزارش سرپوش، این دیدار با تساوی ۱ بر یک به پایان رسید اما عملکرد خوب بازیکنان تیم ملی و سیو فوق العاده علیرضا بیرانوند در مقابل ضربه پنالتی رونالدو، باعث خشنودی مردم به خصوص هنرمندان کشورمان شد.

 

بسیاری از هنرمندان در حمایت از تیم ملی، پست هایی را به اشتراک گذاشتند.

ه گزارش سرپوش، این دیدار با تساوی ۱ بر یک به پایان رسید اما عملکرد خوب بازیکنان تیم ملی و سیو فوق العاده علیرضا بیرانوند در مقابل ضربه پنالتی رونالدو، باعث خشنودی مردم به خصوص هنرمندان کشورمان شد.

 

بسیاری از هنرمندان در حمایت از تیم ملی، پست هایی را به اشتراک گذاشتند.

ه گزارش سرپوش، این دیدار با تساوی ۱ بر یک به پایان رسید اما عملکرد خوب بازیکنان تیم ملی و سیو فوق العاده علیرضا بیرانوند در مقابل ضربه پنالتی رونالدو، باعث خشنودی مردم به خصوص هنرمندان کشورمان شد.

 

بسیاری از هنرمندان در حمایت از تیم ملی، پست هایی را به اشتراک گذاشتند.