زمانیکه نوع قفسه خود را مشخص کردید نوبت  چیدن انها فرا میرسد اما قبل از ان باید مشخص کنید که ایا فضای فروشگاهتان باقفسه مورد نظرهماهنگی دارد یا خیر.

برای اینکه بتوانید درست وبی  نقص اینکارارا انجام دهیید باید اطاعات کافی راجب کارداشته باشیم.

برای مثال شما میتواندبا اندازه گیری عرض وپهنای فضای موجود که برای هرمدل .اعم از قفسه فروشگاهی.  قفسه های جدیدفروشگاهی. قفسه های انباری. قفسه راک وغیره  به نتیجه مطلوب برسید.

نکته مهم دیگر ان است که با توجه به پهنا.تک تک یونیت های موردنظر که معمولا این اندازه مربوط میشود به فواصل چپ به راست همچنین تعین عمق قفسه های فروشگاهی که خوداز الزامات کاراست که مربوط میشود به فواصل جلو تاانتهای انها.

***شایان ذکراست که باتوجه به خوشنامی و سابقه طلایی شرکت تک قفسه این شرکت با فعالیت بیش از یک دهه اماده خدمات رسانی در زمینه انواع تجهیزات فروشگاهی به شما عزیزان می باشد.***