در فضای خالی میان دو کابینت: شما می توانید از فضای خالی میان کابینت های بالایی و پایینی آشپزخانه ی خود بیش از پیش اهم برای امورااتی استفاده کنید. یک شلف باریک در این قسمت می تواند  برای قرار دادن وسایلی که به طور معمول از آن ها استفاده می کنید، مانند روغن و یا نمک باشد. بهترین گزینه باشد.

سایر فضاهای یک آشپزخانه، مانند یک دیوار ساده و یا در زیر کابینت های آزاد نیز فضاهای مناسبی برای استفاده از شلف های شناور هستند. حضور شلف های شناور در آشپزخانه، در کنار زیبایی و افزایش فضای مفید،  می تواند دسترسی آسان تری را برای وسایلی که به طور معمول در حین آشپزی به آن ها احتیاج داریم، فراهم آورد.

.