اندازه و ابعاد (طول ، عرض ، ارتفاع) فضای موجود:.

هر چه فضای بیشتری برای طراحی سیستم مورد نظر جهت قفسه بندی وجود داشته باشد نوع طراحی و یکپارچگی قفسه ها بیشتر خواهد شد.

 

 نوع بارگذاری اقلام جهت انبارش (دستی و یا ماشینی):

نوع اقلام و بارهایی که جهت قفسه بندی و ایجاد انبار مورد نیاز است نیز تاثیر بسزایی در انتخاب و طراحی قفسه بندی دارد.

3 - نوع بار از نظر شکل ظاهری و حجم و وزن بارها:

مهمترین پارامتر در پیاده سازی سیستم های قفسه بندی و نگهداری مواد و کالا نوع بار و اقلام مورد نیاز به نگهداری است که به فراخور آن نوع قفسه بندی طراحی می گردد.

.