يكي از مهمترين نكات ، ساخت قفسه هايي است كه به صورت اصولي ساخته شده باشند تا از شكم زدن آنها جلوگيري شود ، زيرا همين شكم زدن قفسه ها باعث نا هموار شدن سطح زير كمپوستها خواهد شد و در زمان خاكدهي اين ناهمواري ها باعث قطر هاي مختلف خاك بر رويكمپوست خواهد شد