. مونتاژ  یعنی سرهم کردن  وکنار هم گذاشتن  تکیه های  پیش ساخته درجایی درست و وصل کردن انها  به همدیگر کلمه  مونتاژ  ریشه فرانسوی دارد و دمونتاژ قفسه بندی یعنی  باز کردن و جدا نمودن تکیه های پیش ساخته  ای است که قبلا به هم وصل شده اند