• توانایی دارد سیستم های متحرک فضای موجود را بهینه سازی می کند. 
• با حذف  کردن راهرو در بین قفسه های ثابت و متحرک کردن قفسه ها ، راهروها جای خود را به قفسه های متحرک میدهندو ظرفیت فضا تا دو برابر مفید تروباصرفه تر میشود 
•موقعیتاستفاده از فضای باارزش تجاری و اداری فقط با یک راهروی متغیر 
• حرکت بطور عمود بر دهانه قفسه بندی به کمک سیستم مکانیکی 
• امکان ترکیب آن با دیگرسیستم‌های قفسه بندی دیگر 
• حذف  کردن راهروهای اضافی و افزایش فضای مفید رافراهم میکند
• بهبود مدیریت اوراق و اسناد، زیبایی و ظرافت