یکی ازکاربردهای قفسه بندی سهل و اسان  شدن کارکردن در انبارداری است که درواقع باعث  استفاده بهترازفضای  انبارمیشود وهچنین موجب ایجاد نظم وترتیب میشود. وجود قفسه  بندی میتواند کمک شایانی کند در این میان انتخاب قفسه مناسب که با  متراژانبار و نوع کالاهای که قرار روی طبقات قفسه ها چیده شود باید تناسب داشته باشد.

کاربرد اصلی قفسه انبار و قفسه فروشگاهی چیست؟

1-استفاده بهینه از فضای موجود

2-وجود قفسه انباری  و قفسه فروشگاهی  باعث از بین رفتن محدودیت برای چیدن اجسام میشود.

3- موجب دسترسی اسان به کالاها میشود

4-باعث تفکیک  و جداسازی محصولات از یکدیگر میشود.

5- در ایجاد نظم در چیدن کالاها نقش حیاتی دارد.

در حقیقت برای ساخت قفسه انباری. قفسه انباری راک و قفسه پیچ ومهره ای در گام اول بایدبررسی اولیه از مکانی که قرار است قفسه بندی شود داشته باشیم. و در کنار اندازه گیری باید در نظر داشت ان محل مورد نظر احتیاج به چه نوع جنس قفسه داردوچه اندازه ای میخواهد. وبعد نوبت به تعیین جنس. برشکاری. جوشکاری.پانچ و خم کاری. و رنگ کاری ودر مرحله اخرودر نهایت نصب میشود.

درکل این مراحل ذکر شده  غیر از قفسه انباری.قفسه پیچ ومهره ای و قفسه انباری راک .برای ساخت قفسه های دیگر مانند قفسه های هایپری. قفسه های فروشگاهی. قفسه های جدید فروشگاهی. و غیره نیز کاربرد دارد

***شرکت تک قفسه متخر است که بیش از ده سال در زمینه تجهیزات فروشگاهی  وقفسه اعم از= قفسه فروشگاهی. قفسه فروشگاهی جدید. قفسه انباری.. قفسه پیچ ومهره ای.قفسه انباری راک.میزچک اوت. چرخ خرید فروشگاهی.سبدخرید فروشگاهی و..........به شما عزیزان خدمات رسانی میکنند.