از قفسه های  صحبت از قفسه های انباری به میان امد بدنیست اندکی راجب قفسه های انباری  اشاره کنیم:

 ویژگی بارزقفسه انباری که باعث ممتاز شدن قفسه های انباری میشود  و باعث میشود که قفسه انباری  ازدیگر قفسه ها. همچون قفسه فروشگاهی . قفسه های فروشگاهی جدید و...... متفاوت کند  بطور مثال میتوان بگوییم که قفسه های انباری برای مکانی تاریک نم دارو مرطوب  طراحی  شده است.

قفسه های انباری دارای ورق های اهن است که دارای ضخامتی بسیاره های انباری است. قفسه های انباری ضدزنگ هستند