قفسه  های انباری                                                                                                                                                                                   باید دانست که یکی از فواید   قفسه بندی ونظم دادن به  محیط واستفاده بهینه از مساحت ان فضا است درسیستم قفسه بندی انبار اول باید از مکان که نیاز به قفسه بندی دارد اندازه گیری کرد. نکته مهم این است که قفسه های انباری اکثرا ضدزنگ هستند چون گاهی فضای انباری ها مرطوب است و ضدزنگ بودن قفسه مانع زنگ زدن قفسه ها میشود وبه دوام وماندگاری قفسه ها کمک فراوانی میکند.