روش های مناسب خوابیدن در هواپیما

 
اگر از افرادی هستید که همیشه صندلی کنار پنجره را انتخاب می کنید پس امکان تکیه دادن به دیواره کابین را دارید.

  روش های خوابیدن در هواپیما,خواب راحت در هواپیما

خوابیدن در هواپیما

 

روش فوق هم یک نوع خوابیدن در هواپیما است اما برای افراد دارای قد بلند پیشنهاد نمی شود.

 روش های خوابیدن در هواپیما,خواب راحت در هواپیما

بهترین روش خوابیدن در هواپیما

 

تکیه دادن به شانه همراهتان هم می تواند خوب باشد.البته اگر او نیز راضی باشد و دوم اینکه غریبه هم نباشد. 

روش های خوابیدن در هواپیما,خواب راحت در هواپیما

خواب راحت در هواپیما

 
روش دست به سینه و سر بالا به یاد دوران مدرسه برای کسانی که در صندلی وسط می نشینند. 

روش های خوابیدن در هواپیما,خواب راحت در هواپیما

روش های خوابیدن در هواپیما

 

داشتن بالشت مسافرتی به شما در داشتن وضعیتی آرام و راحت کمک می کند.

 روش های خوابیدن در هواپیما,خواب راحت در هواپیما

بهترین روش خوابیدن در هواپیما

 

گاهی هم ممکن است خوش شانس باشید و با یک پرواز تقریبا خالی سفر کنید.
روش های خوابیدن در هواپیما,خواب راحت در هواپیما

خوابیدن در هواپیما

 

تغییر وضعیت پشته صندلی برای ایجاد یک وضعیت ریلکس می تواند موثر باشد اما توجه کنید برای همسفر پشت سریتان ایجاد مزاحمت بیش از حد نکنید.

روش های خوابیدن در هواپیما,خواب راحت در هواپیماخواب راحت در هواپیما

 

با حالت فوق در صورتی که برای رفت و آمد در راهرو مزاحمت ایجاد نکنید،می توانید استراحت کنید. 

روش های خوابیدن در هواپیما,خواب راحت در هواپیما

خوابیدن در هواپیما

 
اگر دارای هیکل ظریفی هستید حلقه کردن بدن به شکل جنین را هم می توانید امتحان کنید.

 منبع: tourismonline.co

روش های مناسب خوابیدن در هواپیما

 
اگر از افرادی هستید که همیشه صندلی کنار پنجره را انتخاب می کنید پس امکان تکیه دادن به دیواره کابین را دارید.

  روش های خوابیدن در هواپیما,خواب راحت در هواپیما

خوابیدن در هواپیما

 

روش فوق هم یک نوع خوابیدن در هواپیما است اما برای افراد دارای قد بلند پیشنهاد نمی شود.

 روش های خوابیدن در هواپیما,خواب راحت در هواپیما

بهترین روش خوابیدن در هواپیما

 

تکیه دادن به شانه همراهتان هم می تواند خوب باشد.البته اگر او نیز راضی باشد و دوم اینکه غریبه هم نباشد. 

روش های خوابیدن در هواپیما,خواب راحت در هواپیما

خواب راحت در هواپیما

 
روش دست به سینه و سر بالا به یاد دوران مدرسه برای کسانی که در صندلی وسط می نشینند. 

روش های خوابیدن در هواپیما,خواب راحت در هواپیما

روش های خوابیدن در هواپیما

 

داشتن بالشت مسافرتی به شما در داشتن وضعیتی آرام و راحت کمک می کند.

 روش های خوابیدن در هواپیما,خواب راحت در هواپیما

بهترین روش خوابیدن در هواپیما

 

گاهی هم ممکن است خوش شانس باشید و با یک پرواز تقریبا خالی سفر کنید.
روش های خوابیدن در هواپیما,خواب راحت در هواپیما

خوابیدن در هواپیما

 

تغییر وضعیت پشته صندلی برای ایجاد یک وضعیت ریلکس می تواند موثر باشد اما توجه کنید برای همسفر پشت سریتان ایجاد مزاحمت بیش از حد نکنید.

روش های خوابیدن در هواپیما,خواب راحت در هواپیماخواب راحت در هواپیما

 

با حالت فوق در صورتی که برای رفت و آمد در راهرو مزاحمت ایجاد نکنید،می توانید استراحت کنید. 

روش های خوابیدن در هواپیما,خواب راحت در هواپیما

خوابیدن در هواپیما

 
اگر دارای هیکل ظریفی هستید حلقه کردن بدن به شکل جنین را هم می توانید امتحان کنید.

 منبع: tourismonline.co

روش های مناسب خوابیدن در هواپیما

 
اگر از افرادی هستید که همیشه صندلی کنار پنجره را انتخاب می کنید پس امکان تکیه دادن به دیواره کابین را دارید.

  روش های خوابیدن در هواپیما,خواب راحت در هواپیما

خوابیدن در هواپیما

 

روش فوق هم یک نوع خوابیدن در هواپیما است اما برای افراد دارای قد بلند پیشنهاد نمی شود.

 روش های خوابیدن در هواپیما,خواب راحت در هواپیما

بهترین روش خوابیدن در هواپیما

 

تکیه دادن به شانه همراهتان هم می تواند خوب باشد.البته اگر او نیز راضی باشد و دوم اینکه غریبه هم نباشد. 

روش های خوابیدن در هواپیما,خواب راحت در هواپیما

خواب راحت در هواپیما

 
روش دست به سینه و سر بالا به یاد دوران مدرسه برای کسانی که در صندلی وسط می نشینند. 

روش های خوابیدن در هواپیما,خواب راحت در هواپیما

روش های خوابیدن در هواپیما

 

داشتن بالشت مسافرتی به شما در داشتن وضعیتی آرام و راحت کمک می کند.

 روش های خوابیدن در هواپیما,خواب راحت در هواپیما

بهترین روش خوابیدن در هواپیما

 

گاهی هم ممکن است خوش شانس باشید و با یک پرواز تقریبا خالی سفر کنید.
روش های خوابیدن در هواپیما,خواب راحت در هواپیما

خوابیدن در هواپیما

 

تغییر وضعیت پشته صندلی برای ایجاد یک وضعیت ریلکس می تواند موثر باشد اما توجه کنید برای همسفر پشت سریتان ایجاد مزاحمت بیش از حد نکنید.

روش های خوابیدن در هواپیما,خواب راحت در هواپیماخواب راحت در هواپیما

 

با حالت فوق در صورتی که برای رفت و آمد در راهرو مزاحمت ایجاد نکنید،می توانید استراحت کنید. 

روش های خوابیدن در هواپیما,خواب راحت در هواپیما

خوابیدن در هواپیما

 
اگر دارای هیکل ظریفی هستید حلقه کردن بدن به شکل جنین را هم می توانید امتحان کنید.

 منبع: tourismonline.co