این مدل رنگ در سال های 1950 میلادی در ایالت متحده امریکا رواج داشت امابه مرور زمان مانند تمام صنعتهای دیگر دستخوش تحول شدو امروزه باترکیبات جدیدتروشکل دیگری ازان استفاده میشود.

این قیبل رنگها از ذرات ریز و خشک تشکیل شده است که با رنگ پیشنهادی مشتری ترکیب میشود وبا کمک یک تپانچه پاششی  روی صفحات اهن می پاشند.امانکته مهم دراین مرحله این است که اگررنگ موردنظر دارای بار الکترواستاتیک باشدو قطعه به زمین مرتبط باشد ذرات رنگ به سطح مورد نظر می چسپد.

-از مزیت های استفاده رنگ پودری الکترواستاتیک چیست؟

 1- باعث صرفه جویی در وقت  وانرژی میشود استفاده از این رنگها معمولا خیلی اسان است ونیازی به اموزش ندارد.

2موجب بهداشت محیط زیست وزندگی انسانها میشود استفاده ازاین رنگها  موجب کاهش انواع ببیماریها از جمله بیماریهای تنفسی و ریوی میشود.

**** شایان ذکراست که رنگ پودری الکترواستاتیک در صنعت قفسه سازی  که در 2 بخش قفسه فروشگاهی و قفسه انباری است هم استفاده فراوانی میشود.