همانطورکه قبلا اشاره کردیم رنگهای شیمیایی بیشتردر  صنعت مصرف میشود مانند کشتی ها ولوله هایی که مسول انتقال منابع نفتی  در زیر دریاها وغیره است استفاده میشود .

از پر طرفدارترین رنگ صنعتی  میتوان به صنف خودرو سازان  و واگن سازان اشاره کردجالب است بدانیدکه صنایع مواد غذایی درب قوطی های کنسرو را با رنگهاصنعتی رنگ میکنند تا مانع  از زنگ زدن شود و همینکه  رنگ صنعتی از خراب شدن محتویات داخل قوطی جلو گیری می کند.

رنگهای صنعتی  در واقع  روکشی  پوشش مانند یهستندکه  مواد سازنده ان  پلیمرهایی هستند که سخت ترین پوشش را دارا هستند و مانع از زنگ زدن  در اتصالات و نیز لوله های فلزی میشود که از این رنگهای بادوام در صنایع کشاورزی هم استفاده میشود. 

رنگهای صنعتی در واقع باعث افزایش عمر اجسام میشود که حتی ازاین رنگها در صنایع چوب هم استفاده میشود. شایان ذکر است که رنگهای صنعتی در قفسه های فرو شگاهی هم استفاده میشود و باتوجه به سلیقه مشتری رنگ مورد نظر در قفسه سفارشی وی استفاده میشود.

اما بیشترین  و غالب ترین رنگی که در صنعت قفسه سازی استفاده میشود رنگ  پودری الکترواستاتیک است که در خبرهای  بعدی بیشتر با رنگ   پودری الکترو استاتیک اشنا خواهید شد.