کشور ما داری 2 میلیارد و700 میلیون تن ذخیره سنگ خام اهن است. 

 درحقیقت ایران درزمینه  اکتشافات سنگ اهن باشکوفایی رو به رشدی  روبرو است.

درسالهای اخیرشاهد رشد ارتقای ذخایراهن  خودمان بوده ایم در کشور ما سنگ اهن سنگان که واقع در خراسان رضوی است دارای یک میلیارد تن وگل گهر سیرجان  در کرمان  بامقدار یک میلیارد و135 میلیون تن و چادرملو که واقع در یزد است  نیز دارای چند میلیون  تن ذخایر است البته  به عنوان  بزرگترین  و وسیع ترین معدن کشورمان شناخته شده است.

معدن ایران در محدوده باز ودرسطح کلاس جهانی قرارگرفته است که کشورهایی نظیر ترکیه عربستان  .کشورهای حواشی خلیج فارس  به منابع معدنی نیاز دارند  ومیزان نیاز انها بسته به رشد اقتصادی انها متفاوت است.

ایران دارای پتانسل معدنی  فراوانی است رشته معدن وزمین شناسی را از 70 سال قبل  در دانشگاه های این کشور میتوان یافت.