از قرار دادن یا نصب قفسه‌های بزرگ در میان فروشگاه پرهیز کنید. زیرا  مانع دید میشود و مشتریان اگر اجناس آن قفسه را دوست نداشته باشند، فروشگاه را ترک می‌کنند.

– بشما بایدبرای جلب توجه مشتری ازتنوع استفاده کنید.واز رنگ، جنس و طراحی  شلف و قفسه ها هم  کمک استفاده کنید. اشیاء دکوری هم نقش مثبتی وبسزایی در این میان دارند.

– چیدمان و طراحی داخلی فروشگاه خود را در مناسبتها

مانند عید یا تغییر فصول عوض کنید تا برای مشتری های ثابت تنوع ایجاد کنید.

ژانویه 4, 2018/