با تداوم  نرخ ارز ، دیری نمی‌پاید که چرخ نیمه‌ساخته‌ها و سیم و کابل از حرکت باز خواهد ایستاد و چندین هزار نفر نیروی کار به ورطه تعطیلی کشیده شوندد. عدم فعالیت صنایع پایین‌دست یعنی، تعطیلی صنایع مصرف‌کننده ! با توجه به گفت‌وگوهای انجام شده با تولیدکنندگان محصولات مسی، توانل عرضهاین شرکت‌ها با شرایط فعل ی فقط تا پایان تابستان خواهد بود-

سیاست‌های دولت کها بدون توجه کارشناسانه از اوضاع بازار کشور و با سرکوب کردن واقعیت‌ها همراه بوده است، دردی از مشکل مورد نظر درمان کرده، بلکه چشم آن را هم کور کرده است.  اخبار فلزات