علیرضا راه پیما روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش مرجع اصلی و رسمی صدور مدارک تحصلی است، افزود: خانواده ها به تبلیغات موسسات، مراکز غیرمجاز و افراد سودجو در ترغیب متقاضیان برای کسب مدرک تحصیلی دیپلم که در ماه های پایانی سال تحصیلی(به خصوص اردیبهشت ماه) بیشتر می شود، توجه و اعتماد نکنند.
وی با اشاره به بهره مندی این موسسات غیرمجاز از فناوری های جدید برای شبیه ‌سازی مدارک جعلی به اسناد اصلی و رسمی، اظهار داشت: افراد سودجو و موسسات غیرمجاز با عناوینی همچون «دیپلم آسان»
، «دیپلم در اولین فرصت»، «دیپلم سریع و فوری» و «دیپلم بدون حضور در کلاس» قصد ترغیب متقاضیان برای کسب این مدرک تحصیلی را دارند.
راه پیما، از بین رفتن پول، سوابق استخدامی، سوابق تحصیلی و آسیب های روحی و روانی را از جمله مخاطرات کسب مدارک تحصیلی جعلی عنوان کرد.
وی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش تنها متولی صدور مدارک تحصیلی رسمی است، افزود: افراد متقاضی کسب مدارک تحصیلی باید به واحد آموزشی یا ادارات آموزش و پرورش منطقه خود مراجعه و پس از انجام مراحل قانونی نسبت به دریافت مدرک اقدام کنند.
رئیس روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران تصریح کرد: هرگونه مدرکی که خارج از فرآیند قانونی مورداشاره تهیه و صادر شود، فاقد ارزش و اعتبار است.
راه پیما از خانواده ها خواست، در صورت مشاهده و یا شناسایی مراکز و افراد سودجو در زمینه صدور مدارک تحصیلی جعلی، مراتب را به ادارات آموزش و پرورش گزارش کنند.
وی گفت: آموزش و پرورش در صورت شناسایی اینگونه مراکز و افراد سودجو نسبت به برخورد، پیگرد قانونی و ارجاع متخلفین به مراجع قضایی اقدام می کند.
«کمیته پیگیری موضوع مدارک تحصیلی جعلی(از جمله دیپلم) از 2 سال گذشته در وزارت آموزش و پرورش تشکیل و اقدامات موثری برای افزایش ضریب ایمنی مدارک تحصیلی دانش آموزان انجام شده به نحوی که مدارک تحصیلی با 6 ضریب ایمنی صادر می شود».
تهرام/7245**1625

انتهای پیام /*