در بررسی­ هایی که ما انجام داده ­ایم، نشان داده شده است که تخفیف های مالیاتی یا تسهیلاتی که می­ توان در این زمینه برایفروشگاه های زنجیره ­ای قایل شد، مطرح نرشده است یا این که علیرغم صحبت هایی که انجام شده استن که بتوانیم از تجربه کشورها در زمینه فروشگاههای زنجیره­ای  بهره ببریم