اگر کالای شما بهترین نوع موجود در بازار باشد اما به شکل صحیح در معرض دید مخاطب قرارنباشد یا نتواند به راحتی آن را در میان انبوهی از کالاهای دیگر پیدا کند چه اتفاقی  میوفتد انجاست که اهمیت قفسه بندی قفسه فروشگاهی بیشتر مشخص می شود.قفسه فلزی در این میان در اولویت قرار می گیرد چرا که وظیقه مهمی بر عهده اوست،قفسه فلزی نظم قفسه بندی و فروشگاه را برقرار میکند که از اهمیت بالایی برخوردار است،ه کالا ها ، در واقع قفسه بندی فروشگاهی رابط مستقیم با ید ارزیابی کند