برخللاف فلزهای که جز نورد سرد هستندباید دانست که فلز نوردگرم از سطح نازکتری برخودار است. که  دارای  دوام  در مقابل  خوردگی است. ورق هایی که دربناسازی ساختمان استفاده   میشود از نوع تجاری ST33 تا ST52 است که از نظر اندازه متفاوت است.

نرم بودن   وسخت وسفت بودن این مدل ورق های اهنی بانوع الیاژاستفاده شده  دران فرق می کند درکل اگرمیزان  کربن دراین ورق هازیاد باشد جنس  ,ورق های  اهنی  سخت تر میشود.

ورق های  سیاه دارای 2 مدل هستند1- ورق سیاه معمولی 2- ورق سیاه صنعتی 

امابیشترین موارد استفاده ورق های نورد گرم در صنعت های ساختمانی و ساختن لوله ها است. قطر نمونه های که دربازار موجود است تا ضخامت 60 میلی متر است وقابل برش به قطعات کوچک هستند