به گزارش فولاد ایران،  آخرین شاخص قیمت سنگ آهن خلوص 62 درصد موسسه پلاتس کمتر از دو دلار بالا رفته حدود 69 دلار هر تن خشک سی اف آر چین شده است. قرارداد سواپ آگوست استیل ایندکس نیز 1.7 دلار بالا رفته 69.15 دلار هر تن خشک سی اف آر شد. البته این خبر تاثیر چندانی بر فعالیت بازار نداشت و خریداران در بازار نقدی معتقدند تعمیرات ریو تینتو تاثیر زیادی بر بازار نقدی نخواهد گذاشت و تنها این نوسانی زودگذر است.

منبع: Platts

ترجمه: م. تابان شمال

به گزارش فولاد ایران،  آخرین شاخص قیمت سنگ آهن خلوص 62 درصد موسسه پلاتس کمتر از دو دلار بالا رفته حدود 69 دلار هر تن خشک سی اف آر چین شده است. قرارداد سواپ آگوست استیل ایندکس نیز 1.7 دلار بالا رفته 69.15 دلار هر تن خشک سی اف آر شد. البته این خبر تاثیر چندانی بر فعالیت بازار نداشت و خریداران در بازار نقدی معتقدند تعمیرات ریو تینتو تاثیر زیادی بر بازار نقدی نخواهد گذاشت و تنها این نوسانی زودگذر است.

منبع: Platts

ترجمه: م. تابان شمال

به گزارش فولاد ایران،  آخرین شاخص قیمت سنگ آهن خلوص 62 درصد موسسه پلاتس کمتر از دو دلار بالا رفته حدود 69 دلار هر تن خشک سی اف آر چین شده است. قرارداد سواپ آگوست استیل ایندکس نیز 1.7 دلار بالا رفته 69.15 دلار هر تن خشک سی اف آر شد. البته این خبر تاثیر چندانی بر فعالیت بازار نداشت و خریداران در بازار نقدی معتقدند تعمیرات ریو تینتو تاثیر زیادی بر بازار نقدی نخواهد گذاشت و تنها این نوسانی زودگذر است.

منبع: Platts

ترجمه: م. تابان شمال

به گزارش فولاد ایران،  آخرین شاخص قیمت سنگ آهن خلوص 62 درصد موسسه پلاتس کمتر از دو دلار بالا رفته حدود 69 دلار هر تن خشک سی اف آر چین شده است. قرارداد سواپ آگوست استیل ایندکس نیز 1.7 دلار بالا رفته 69.15 دلار هر تن خشک سی اف آر شد. البته این خبر تاثیر چندانی بر فعالیت بازار نداشت و خریداران در بازار نقدی معتقدند تعمیرات ریو تینتو تاثیر زیادی بر بازار نقدی نخواهد گذاشت و تنها این نوسانی زودگذر است.

منبع: Platts

ترجمه: م. تابان شمال