شرکت تک قفسه این افتخار را دارد که تابه امروز توانسته است  رضایت مشتریا ن را جلب کند                                                                             میزان تحمل طبقات در  قفسه ها  ارتباط مستقیم  با میزان ضخامت  ورقه های اهنی داردکه درساخت قفسه ها بکار می رود. درواقع هرچه میزان ضخامت و ورقهای اهن بیشتر شود میزان استحکام بارگذاری قفسه نیز افزایش می یابد.