قابلیت نصب اسان و تنظیم ارتفاع تحمل بار هر طبقه 80 کیلو گرم