قفسه بازویی - قفسه بندی جهت نگهداری بارهای شاخه ای همچون

لوله ، پروفيل ، ورقهای نئوپان و ورقهای فلزی می باشد .


ويژگی قفسه بازویی

سيستم نداشتن ستون در جلوی قفسه می باشد كه گذاشتن و برداشتن

كالا را بسيار راحت می كند .

همچنین قفسه بازویی خودایستا می باشد.

میزان تحمل بارقفسه بازویی هر بازو با توجه به نیاز مشتری تعیین می گردد .

سيستم قفسه بازویی به شكل يك طرفه و دو طرفه می باشد .